แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงได้จัดทำแผอ่านเพิ่มเติม…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันกันและปราบปรามกอ่านเพิ่มเติม…