ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพ่อใหอ่านเพิ่มเติม…