รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจอ่านเพิ่มเติม…

รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจอ่านเพิ่มเติม…