งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนอ่านเพิ่มเติม…

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 แล้วนั้น ขอรายงานผลการติอ่านเพิ่มเติม…