งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2564

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนอ่านเพิ่มเติม…