รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการบันทึก/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.อ่านเพิ่มเติม…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันกันและปราบปรามกอ่านเพิ่มเติม…