แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญอ่านเพิ่มเติม…