แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันกันและปราบปรามกอ่านเพิ่มเติม…