เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสาอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญอ่านเพิ่มเติม…