เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสาอ่านเพิ่มเติม…