สำนักปลัด

นางสาวอรุณี มะลิทอง

นางสาวอรุณี มะลิทอง

ปลัดอบต.พรหมมาสตร์
นางสาววิลาวัณย์ กนกศรีวิเชียร

นางสาววิลาวัณย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด
นางกาญจนา ทานมัย

นางกาญจนา ทานมัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุจิตร รู้จบ

นายอนุจิตร รู้จบ

นักทรัพยากรบุคคล
นายธนาเดช วีระพงษ์

นายธนาเดช วีระพงษ์

นิติกร
นางเมทญา อินทร์เลิศ

นางเมทญา อินทร์เลิศ

เจ้าพนักงานธุรการ
นายพรชัย เลามงคลธนสาร

นายพรชัย เลามงคลธนสาร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายสมชาย

นายสมชาย

คนงานทั่วไป