สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ