แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้รับทราบปัญหาควาเดือดร้อนและคอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้รัอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผอ่านเพิ่มเติม…

กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลอ่านเพิ่มเติม…

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสอ่านเพิ่มเติม…