ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลา การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้ออ่านเพิ่มเติม…

ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจังหวัดลพบุรี ว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกาเรหมืองแร่ จะดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาอ่านเพิ่มเติม…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม…