ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2564 และขับเคลื่อนโครงการลพอ่านเพิ่มเติม…

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นที่เรียบร้อ่านเพิ่มเติม…

ลานกีฬาเพื่อชุมชน

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามกีฬา และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล และฟิตเนส ซึ่งเป็นกอ่านเพิ่มเติม…

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564

ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6) ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…