ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ่อปลานางสมคิด พลับเพลิง หมู่ที่ 4-5 สายคันคลองบางขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ