ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี