กำหนดการขาดราชการ การลา และการมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล