รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี