โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตามที่กรมการปกครองได้มีหนังสือให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนหมู่บ้าน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์จึงได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ในการนำข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละหมู่ได้เข้ามาส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา และความต้องการในแต่ละหมู่บ้านที่ละหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 8  หมู่บ้าน  นอกเหนือจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  และปัญหาอื่นๆ แล้ว  ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนได้เสนอ คือ ปัญหาเรื่องของฝุ่น ควัน  จากการเผาขยะ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ประชาสัมพันธ์ถึงข้อกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติ  ในเรื่องปัญหาฝุ่น ควัน จากการเผาขยะ และความต้องการด้านอื่นให้พิจารณาและรวบรวมเพื่อนำไป ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป