โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลต่อไป