แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม