“กองทุนยุติธรรม” พระราชบัญญัติกองทนุยุติธรรม พ.ศ.2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่”กองทุนยุติธรรม” พระราชบัญญัติกองทนุยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย