แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน