แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 2510 ประจำปีภาษี พ.ศ.2567

งานจัดเก็บรายได้