แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน