รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงอ่านเพิ่มเติม…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม…

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัตคิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึอ่านเพิ่มเติม…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม…