การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออ่านเพิ่มเติม…

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

องค์การบริการส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่อ่านเพิ่มเติม…