ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมอ่านต่อ…

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตามที่กรมการปกครองได้มีหนังสือให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนหมู่บ้าอ่านต่อ…