มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตที่1 (หมู่ที่ 1) แทนสมาชิกสภาท่านเดิมที่ได้เสียชีวิตไป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา15.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ไดอ่านเพิ่มเติม…

มอบประกาศนียบัตร “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ” ประเภทบุคคลทั่วไปในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…

แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดอ่านเพิ่มเติม…

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 (ขวัยใจพรหมมาสตร์)

อ่านเพิ่มเติม…