โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566

มื่อวันที่  21 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและประชาสัมพัอ่านต่อ…

จิตอาสาทำความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม ณ วัดมณีชลขันธ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. จิตอาสาสมัครพระราชทาน และสมาชิก อถล. ตำบลพรหมมาสตร์ จำนวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและความเป็นระเบียบอ่านต่อ…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านต่อ…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านต่อ…

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดประชุมอ่านต่อ…

มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จอ่านต่อ…

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA) ระดับ ดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ นางสาวพลอยนภัส สลอ่านต่อ…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านต่อ…

มอบนโยบายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จอ่านต่อ…