รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา ปก./ชก จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม…

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอัตราคอ่านเพิ่มเติม…

ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ

ตามที่มีประชาชนตำบลพรหมมาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากการเผา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหอ่านเพิ่มเติม…

กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลอ่านเพิ่มเติม…

ระบบสำรัหบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ระบบสำรัหบการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565)

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศแจ้งเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565) โดยส่งผลให้ประเทศไทอ่านเพิ่มเติม…