ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ

ตามที่มีประชาชนตำบลพรหมมาสตร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันจากการเผา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรหอ่านเพิ่มเติม…

กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่กองทุนยุติธรรม ตาม พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลอ่านเพิ่มเติม…

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565)

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศแจ้งเตือน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (318/2565) โดยส่งผลให้ประเทศไทอ่านเพิ่มเติม…

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เอ่านเพิ่มเติม…

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนอ่านเพิ่มเติม…

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลา การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้ออ่านเพิ่มเติม…

ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งจังหวัดลพบุรี ว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและกาเรหมืองแร่ จะดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนแม่บทการบริหาอ่านเพิ่มเติม…