ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564

ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6) ประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าอ่านเพิ่มเติม…

ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

ตามพระราชกฤษำีการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ โดอ่านเพิ่มเติม…

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินแและอ่านเพิ่มเติม…

อัตราและขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่อัตราและขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม…

รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเก็บสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเก็บสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการ) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่อบต.อ่านเพิ่มเติม…