สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน