สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ