ขออนุมัติดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อที่ O35 ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ