แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ