ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลา การให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้