แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางไว้ ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งที่ร่วมทำงานในฐานคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามมและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง