รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย