แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง