แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง