แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง