แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ