สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ