สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ