สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ