สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ