รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี