สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ