สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ