สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ