รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี